Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltése (CV feltöltése)
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésének részletes szabályaira vonatkozó lenti Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismertem, és a hozzájárulásomat az abban foglaltak ismeretében adom meg. A személyes adataim kezeléséhez való hozzájárulásomat az alábbi cél(ok) tekintetében adom meg:

(Kérjük, jelezze „X” jelöléssel, hogy a személyes adatainak mely célokból történő kezeléséhez járul hozzá! Amennyiben a hozzájárulását nem valamennyi cél tekintetében adja meg, úgy az Adatkezelő csak a megjelölt célokból jogosult az Ön személyes adatait kezelni.)

Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

TOBORZÁSI ADATKEZELÉSI tájékoztató

 – az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságnál meghirdetett állásokra történő toborzással és adatbázis építésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről –


Az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság” vagy az „Adatkezelő”) a Társaságnál meghirdetett állások betöltésére jelentkező személyek adatait kezeli a toborzási folyamatával összefüggésben. Az ilyen adatkezelési tevékenységek a meghirdetett állásokra való jelentkezéskor, illetve a jelentkező adatainak „talent adatbázisban” történő kezelésének tartama alatt történik, amely folyamatokban részt vesz a Táraság anyavállalata, az SK Innovation Co., Ltd. is az SK Csoport nemzetközi irányítására tekintettel.

Az ilyen adatkezelési tevékenységek érintettjei elsősorban a Társaság által meghirdetett állásokra jelentkező természetes személyek, de esetenként harmadik felek is lehetnek, ideértve azon természetes személyeket, akikre vonatkozó információkat a jelentkezők a Társaság rendelkezésére bocsátanak a jelentkezésükkel összefüggésben.

A jelen adatkezelési tájékoztató (az „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelési tevékenységek konkrét jellemzőit, különösen az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok megőrzésének az idejét, valamint a művelet egyéb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató jelen általános része tartalmazza azon információkat, amelyek kihatással lehetnek Önre abban az esetben, ha a Társaság kezeli az Ön személyes adatait.

Mivel az Adatkezelési Tájékoztató tartalma időről-időre változhat, a Társaság gondoskodik arról, hogy a változásokról minden esetben értesítse Önt. Kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk ellenőrzése, valamint az információs önrendelkezési jogai gyakorlását (lásd 2. pont) megelőzően minden esetben tekintse át a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

1.    AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A személyes adatok kezelője az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2903 Komárom, Klapka György út 39.; cégjegyzékszáma: 11-09-027108).

Az ügyfél adatkezelésekkel kapcsolatban az Adatkezelő kijelölt kapcsolattartói: 

Kapcsolattartó 1.

Kapcsolattartó 2.

Kapcsolattartó 3.

név: Pogány-Rókus Angéla

név: Pintér-Tóth Tünde

név: Dr. Ruppert Márton

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat.


2.    INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés és panasz esetén kérjük, hogy közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (az ún. információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. Az 1. számú mellékletben külön, részletesebben jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják, korlátozhatják, vagy azzal kapcsolatban további feltételeket határozhatnak meg. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az 1. számú melléklet vonatkozó részét, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatosan segítségre lenne szüksége, kérjük forduljon a fenti 1. pontban megjelölt módokon hozzánk!

1.    Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.    Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

3.    Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.    Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

5.    Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

6.    Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.    Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.

3.    JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

(a)        A panasza kezelése érdekében előzetesen közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

(b)        Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

(c)        Keresetet nyújthat be az Adatkezelő, vagy az általa igény bevett adatfeldolgozó ellen. 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli. A pert – az Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.


4.    MEGŐRZÉSI IDŐK, ADATTÖRLÉS VÉGREHAJTÁSA

Az egyes személyes adatok kezelésének az idejét, az 1. számú melléklet tartalmazza. Ha az 1. számú melléklet másként nem rendelkezik, úgy a megjelölt adatkezelési idő lejártát követően a személyes adat 30 napon belül eltávolításra kerül az aktív állományból, és 180 napon belül valamennyi rendszerből visszavonhatatlanul törlésre kerül.

 

1.    Számú melléklet

 – részletes adatvédelmi tájékoztató

 az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságnál meghirdetett állásokra történő toborzással és adatbázis építésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről –


 
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése:

(SKBH-HR-001) Toborzás külső szolgáltató igénybevételével;

(SKBH-HR-011) Háttérellenőrzések elvégzése;

(SKBH-HR-012) Belső toborzási adatbázis építése

Adatkezelési cél leírása:

A.) Az üres pozícióknak a Társaság szervezetén kívüli személyekkel történő betöltését célzó tevékenység, külső toborzócég közreműködésével, amely eljárás során a jelentkezőkre vonatkozó nyilvános adatok is ellenőrzésre kerülnek („háttérkutatás”). A külső toborzócég a saját adatbázisából dolgozik, vagy a piacról gyűjt jelentkezőket közvetlenül.

B.) Az érintett külön hozzájárulása esetén, az adatai a Társaság adatbázisába is felvételre kerülnek („talent adatbázis”).

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Kapcsolattartási adatok: név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím;

Önéletrajzban és a kapcsolódó jelentkezésben az érintett által megadott (szakmai jellegű) adatok;

Az érintettre vonatkozó nyilvánosan hozzáférhető adatok (pl. LinkedIn, Facebook, cégnyilvántartás, internetes keresés)

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása egyrészt A.) a toborzási folyamatban történő részvételhez, másrészt B.) az Adatkezelő toborzási adatbázisában történő szerepléshez.

Ön bármikor jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk a szíves figyelmét ugyanakkor, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően, a hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A.) A szükséges adatok hiányában, az érintett nem tud a toborzási eljárásában részt venni.

B.) Az Adatkezelő nem tudja üresedés esetén újra felvenni a kapcsolatot az érintettel.

Adatkezelés ideje

A.) A kiválasztási folyamat lezárultáig (azaz a jelentkezővel való szerződéskötésig, vagy a jelentkezés elutasításáig) kerülnek kezelésre az érintettek személyes adatai, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

B.) az Adatkezelő adatbázisába történő rögzítéstől számított 1 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Érintettek

Az üres pozíciókra jelentkező személyek

Személyes adatok forrása

A.) A személyes adatokat a külső toborzócég gyűjti össze és továbbítja az Adatkezelő részére.

B.) A személyes adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak („talent adatbázis”).

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

A.) esetében igen.

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Nem.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

1.) Evolution Consulting Kft.;

2.) SK Innovation Co., Ltd.;

3.) Pro Humán Kft.;

4.) T-HR Kft.;

5.) Human Side Kft.;

6.) Z-Solution Kft.

7.) Trenkwalder Kft.

8.) Focus Consulting Kft.

Címzett minősége

1.) adatfeldolgozó;

2.) közös adatkezelő;

3.) adatfeldolgozó;

4.) adatfeldolgozó;

5.) adatfeldolgozó;

6.) adatfeldolgozó

A továbbítás célja

1.) online toborzási felülethez használt szoftver és a felület kezelése, karban tartása;

2.) döntéshozatal bizonyos munkakörök betöltése kapcsán;

3.) toborzás;

4.) toborzás;

5.) toborzás;

6.) adminisztráció

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I = igen / N = nem / F = GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

N

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

 

 

 

TOBORZÁSI ADATKEZELÉSI tájékoztató

 – az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságnál meghirdetett állásokra történő toborzással és adatbázis építésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről –


Az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság” vagy az „Adatkezelő”) a Társaságnál meghirdetett állások betöltésére jelentkező személyek adatait kezeli a toborzási folyamatával összefüggésben. Az ilyen adatkezelési tevékenységek a meghirdetett állásokra való jelentkezéskor, illetve a jelentkező adatainak „talent adatbázisban” történő kezelésének tartama alatt történik, amely folyamatokban részt vesz a Táraság anyavállalata, az SK Innovation Co., Ltd. is az SK Csoport nemzetközi irányítására tekintettel.

Az ilyen adatkezelési tevékenységek érintettjei elsősorban a Társaság által meghirdetett állásokra jelentkező természetes személyek, de esetenként harmadik felek is lehetnek, ideértve azon természetes személyeket, akikre vonatkozó információkat a jelentkezők a Társaság rendelkezésére bocsátanak a jelentkezésükkel összefüggésben.

A jelen adatkezelési tájékoztató (az „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelési tevékenységek konkrét jellemzőit, különösen az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok megőrzésének az idejét, valamint a művelet egyéb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató jelen általános része tartalmazza azon információkat, amelyek kihatással lehetnek Önre abban az esetben, ha a Társaság kezeli az Ön személyes adatait.

Mivel az Adatkezelési Tájékoztató tartalma időről-időre változhat, a Társaság gondoskodik arról, hogy a változásokról minden esetben értesítse Önt. Kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk ellenőrzése, valamint az információs önrendelkezési jogai gyakorlását (lásd 2. pont) megelőzően minden esetben tekintse át a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

1.    AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A személyes adatok kezelője az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2903 Komárom, Klapka György út 39.; cégjegyzékszáma: 11-09-027108).

Az ügyfél adatkezelésekkel kapcsolatban az Adatkezelő kijelölt kapcsolattartói: 

Kapcsolattartó 1.

Kapcsolattartó 2.

Kapcsolattartó 3.

név: Pogány-Rókus Angéla

név: Pintér-Tóth Tünde

név: Dr. Ruppert Márton

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

levelezési címe: 

H-2903 Komárom, Irinyi János utca 9

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

e-mail címe: skbh.hr@sk.com

 Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat.


2.    INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés és panasz esetén kérjük, hogy közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (az ún. információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. Az 1. számú mellékletben külön, részletesebben jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják, korlátozhatják, vagy azzal kapcsolatban további feltételeket határozhatnak meg. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az 1. számú melléklet vonatkozó részét, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatosan segítségre lenne szüksége, kérjük forduljon a fenti 1. pontban megjelölt módokon hozzánk!

1.    Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.    Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

3.    Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.    Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

5.    Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

6.    Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.    Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.


3.    JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

(a)        A panasza kezelése érdekében előzetesen közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

(b)        Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

(c)        Keresetet nyújthat be az Adatkezelő, vagy az általa igény bevett adatfeldolgozó ellen. 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli. A pert – az Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.


4.    MEGŐRZÉSI IDŐK, ADATTÖRLÉS VÉGREHAJTÁSA

Az egyes személyes adatok kezelésének az idejét, az 1. számú melléklet tartalmazza. Ha az 1. számú melléklet másként nem rendelkezik, úgy a megjelölt adatkezelési idő lejártát követően a személyes adat 30 napon belül eltávolításra kerül az aktív állományból, és 180 napon belül valamennyi rendszerből visszavonhatatlanul törlésre kerül.

 

1.    Számú melléklet

 – részletes adatvédelmi tájékoztató

 az SK On Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságnál meghirdetett állásokra történő toborzással és adatbázis építésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről –


 
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése:

(SKBH-HR-001) Toborzás külső szolgáltató igénybevételével;

(SKBH-HR-011) Háttérellenőrzések elvégzése;

(SKBH-HR-012) Belső toborzási adatbázis építése

Adatkezelési cél leírása:

A.) Az üres pozícióknak a Társaság szervezetén kívüli személyekkel történő betöltését célzó tevékenység, külső toborzócég közreműködésével, amely eljárás során a jelentkezőkre vonatkozó nyilvános adatok is ellenőrzésre kerülnek („háttérkutatás”). A külső toborzócég a saját adatbázisából dolgozik, vagy a piacról gyűjt jelentkezőket közvetlenül.

B.) Az érintett külön hozzájárulása esetén, az adatai a Társaság adatbázisába is felvételre kerülnek („talent adatbázis”).

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Kapcsolattartási adatok: név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím;

Önéletrajzban és a kapcsolódó jelentkezésben az érintett által megadott (szakmai jellegű) adatok;

Az érintettre vonatkozó nyilvánosan hozzáférhető adatok (pl. LinkedIn, Facebook, cégnyilvántartás, internetes keresés)

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása egyrészt A.) a toborzási folyamatban történő részvételhez, másrészt B.) az Adatkezelő toborzási adatbázisában történő szerepléshez.

Ön bármikor jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk a szíves figyelmét ugyanakkor, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően, a hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A.) A szükséges adatok hiányában, az érintett nem tud a toborzási eljárásában részt venni.

B.) Az Adatkezelő nem tudja üresedés esetén újra felvenni a kapcsolatot az érintettel.

Adatkezelés ideje

A.) A kiválasztási folyamat lezárultáig (azaz a jelentkezővel való szerződéskötésig, vagy a jelentkezés elutasításáig) kerülnek kezelésre az érintettek személyes adatai, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

B.) az Adatkezelő adatbázisába történő rögzítéstől számított 1 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Érintettek

Az üres pozíciókra jelentkező személyek

Személyes adatok forrása

A.) A személyes adatokat a külső toborzócég gyűjti össze és továbbítja az Adatkezelő részére.

B.) A személyes adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak („talent adatbázis”).

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

A.) esetében igen.

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Nem.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

1.) Evolution Consulting Kft.;

2.) SK Innovation Co., Ltd.;

3.) Pro Humán Kft.;

4.) T-HR Kft.;

5.) Human Side Kft.;

6.) Z-Solution Kft.

7.) Trenkwalder Kft.

8.) Focus Consulting Kft.

Címzett minősége

1.) adatfeldolgozó;

2.) közös adatkezelő;

3.) adatfeldolgozó;

4.) adatfeldolgozó;

5.) adatfeldolgozó;

6.) adatfeldolgozó

A továbbítás célja

1.) online toborzási felülethez használt szoftver és a felület kezelése, karban tartása;

2.) döntéshozatal bizonyos munkakörök betöltése kapcsán;

3.) toborzás;

4.) toborzás;

5.) toborzás;

6.) adminisztráció

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I = igen / N = nem / F = GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

N

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I